Wedstrijdreglement kleurwedstrijd Sinterklaas

1. Deelnemingsvoorwaarden

In afwijking van wat uiteengezet wordt in ‘2. Deelnemingsvoorwaarden / Algemeen wedstrijdreglement’ is de wedstrijd enkel toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die op het moment van de deelname maximum 12 jaar oud is en die gedomicilieerd is in België.
 

2. Wedstrijdduur

De wedstrijd loopt vanaf woensdag 13/11/2021 tot en met zondag 6/12/2021.
 

3. Prijzen

Per leeftijdscategorie zullen 3 prijzen weggegeven worden aan de mooist ingekleurde kleurplaat binnen zijn leeftijdscategorie:


Leeftijdscategorie 0 – 6 jaar : Sinterklaaspakket (letterkoekjes, nic-nacjes, lieve-vrouwtjes, chocolade,…) en waardebon €30 bij Dapito-fun.

Leeftijdscategorie 7 – 12 jaar: Sinterklaaspakket (letterkoekjes, nic-nacjes, lieve-vrouwtjes, chocolade,…) en waardebon €30 bij Dapito-fun.

4. Wedstrijdverloop

4.1 Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de kleurplaat van ‘Sint en Piet huisbezoek’ die te vinden is in de mailing of website beschikbaar wordt gesteld en terug bezorgd wordt via mail of post.

4.2 De kleurplaat dient origineel, esthetisch en creatief ingekleurd te zijn.

4.3 Alle nodige contactgegevens omschreven in punt 5 moeten correct en volledig ingevuld zijn.

4.4 . De tekeningen zullen worden beoordeeld op hun originaliteit, esthetiek en creativiteit. De beoordeling zal gebeuren door een door de organisator samengestelde jury bestaande uit 3 leden. Elk jurylid kan 1 stem uitbrengen per tekening. De beslissing van de jury is onherroepelijk en onbetwistbaar. Hierover wordt geen schriftelijke noch telefonische communicatie gevoerd.

5. Contactgegevens – Bekendmaking winnaars

Onderstaande contactgegevens moeten correct ingevuld worden om  kans te maken op de prijs:

  • voornaam en leeftijd van het kind dat deelneemt;
  • adres, een telefoonnummer en e-mailadres van ouders of voogd waarop Dapito-fun de winnaar kan contacteren;

Alleen volledig en correct ingevulde kleurplaten dingen mee naar de wedstrijdprijs.

De winnaars van de wedstrijd worden daar per e-mail over ingelicht. De winnaars zullen ook telefonisch gecontacteerd worden om verdere afspraken te maken i.v.m. het verdere verloop en overhandiging van de wedstrijdprijs.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Inleiding

1.1. Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot alle wedstrijden die worden georganiseerd door Dapito-Fun, met vaste inrichting in België te 9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvortstraat 28 en met ondernemingsnummer BE0892766620  

1.2. De specifieke voorwaarden die voor een welbepaalde wedstrijd van toepassing zijn, worden bekend gemaakt via een bijzonder wedstrijdreglement. Het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement worden hierna samen het ‘Wedstrijdreglement’ genoemd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op mogelijks andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. Afwijkingen door het bijzonder wedstrijdreglement op het algemene wedstrijdreglement dienen beperkend gelezen en geïnterpreteerd te worden.

Het Wedstrijdreglement kan geconsulteerd worden op www.dapito-fun.be 
 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Ieder natuurlijk persoon die minimum 18 jaar oud is en in België is gedomicilieerd (hierna “Deelnemer(s)” genoemd), kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van:

  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, waaronder eveneens de personeelsleden van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor,
  • de familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen,
  • de personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als voormelde natuurlijke personen.

2.2. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen indien dit uitdrukkelijk zo bepaald is in het bijzonder wedstrijdreglement op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Dapito-fun ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Dapito-fun houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet onmiddellijk of binnen een door Dapito-fun bepaalde redelijke termijn kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. Dapito-fun kan op geen enkele wijze voor welke schade dan ook aansprakelijk gesteld worden ingevolge de deelname van minderjarigen aan wedstrijden.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel en in eigen naam te gebeuren en kan niet uitgaan van meerdere personen samen.

Elke persoon kan gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd 1 maal deelnemen en 1 maal winnen. In geval van meerdere deelnames wordt enkel de eerste door Dapito-fun ontvangen deelname weerhouden. 

In het geval de Deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de Deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

Per gezin kan slechts één prijs worden gewonnen. Onder een gezin worden alle personen verstaan die op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn. In voorkomend geval wordt de prijs toegekend aan het gezinslid wiens deelname als eerste door Dapito-fun werd ontvangen.

2.4. Dapito-fun kan te allen tijde een kopie van een officieel document opvragen ter controle dat de Deelnemer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

2.5. Er kan enkel geldig aan de wedstrijd worden deelgenomen binnen de door het bijzonder wedstrijdreglement bepaalde duur van de wedstrijd.

2.6. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: telefoonkosten, internetkosten, aankoop postzegel ….) uitgezonderd, is de Deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Dapito-fun voor de deelname aan een wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement is deelname aan een wedstrijd niet afhankelijk van enige aankoopverplichting.

2.7. Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.
 

3. Uitsluitingsgronden

3.1. Zelfs indien de Deelnemer aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan Dapito-fun een Deelnemer van (verdere) deelname aan de wedstrijd uitsluiten (diskwalificeren) in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd vermoedt. 

Worden onder andere – doch niet uitsluitend – aanzien als misbruik, misleiding of kwade trouw:

  • pogingen tot fraude of het aanwenden van een ongeoorloofd manoeuvre om de winstkansen om te verhogen;
  • inzendingen die in strijd zijn met de openbare orde of andere wettelijke bepalingen dan wel de rechten van derden;
  • inzendingen die aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn.

3.2 Dapito-fun behoudt zich in geval van uitsluiting het recht voor om de Deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Dapito-fun geleden schade.

3.3 De uitsluiting van de Deelnemer aan de wedstrijd gebeurt onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die Dapito-fun gebeurlijk ten aanzien van de uitgesloten Deelnemer zou kunnen ondernemen.
 

4. Wedstrijdverloop

4.1. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de kleurplaat die in het ‘‘Sint en Piet huisbezoek’ die te vinden is in de mailing of website beschikbaar wordt gesteld en terug bezorgd wordt via mail of post.

4.2. De kleurplaat dient origineel, esthetisch en creatief ingekleurd te zijn.

4.3. Alle nodige contactgegevens omschreven in punt 5 moeten correct en volledig ingevuld zijn.

4.4. De tekeningen zullen worden beoordeeld op hun originaliteit, esthetiek en creativiteit. De beoordeling zal gebeuren door een door de organisator samengestelde jury bestaande uit 3 leden. Elk jurylid kan 1 stem uitbrengen per tekening. De beslissing van de jury is onherroepelijk en onbetwistbaar. Hierover wordt geen schriftelijke noch telefonische communicatie gevoerd.

4.5. Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijdduur ontvangen worden in aanmerking genomen.

4.6. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. 

4.7. Behoudens in de gevallen bepaald in het Wedstrijdreglement wordt over de uitslag en het verloop van een wedstrijd niet gecommuniceerd. 
 

5. Prijzen

5.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

5.2. De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.

5.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5.4. Dapito-fun kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

5.5. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat Dapito-fun bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.  

Bijvoorbeeld indien de prijs:

  • een toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, bezoek, …) dan behelst deze louter dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De modaliteiten van de toegang worden door de organisator van de activiteit bepaald,
  • een geschenkbon betreft dan kan de geldigheid ervan beperkt zijn in de tijd,

5.6. De prijs wordt door Dapito-fun overhandigd of geleverd aan de klant. 

Indien de prijs wordt overhandigd, wordt deze enkel en alleen overhandigd aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit kunnen bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document.

Indien Dapito-fun de prijs aan de winnaar laat leveren, worden de leveringskosten gedragen door Dapito-fun. Eventueel bijkomende kosten of taksen vallen ten laste van de winnaar.

5.7. Indien voor een prijs hoogdringendheid geldt (zoals het toegangsrecht tot een evenement), kan van de Deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn of de prijs zelf te komen ophalen. Dit zal worden vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. Indien dit voor de Deelnemer onmogelijk is, kan Dapito-fun de gewonnen prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

5.8. Indien de Deelnemer niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten heeft vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de Deelnemer zijn recht op de prijs en kan Dapito-fun de prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.
 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Dapito-fun kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade – materieel of immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks – die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, de toekenning of de uitvoering van een gewonnen prijs. 

6.2. Dapito-fun is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of naar aanleiding van een latere vraag daartoe dan wel dat in dit geval de opgevraagde gegevens laattijdig werden medegedeeld.

6.3. Dapito-fun is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs zoals doch niet beperkt tot vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving bij een aangetekende zending.

6.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van Dapito-fun.

6.5. Dapito-fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben.

6.6 Indien Dapito-fun genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.7. Dapito-fun verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Dapito-fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

6.8. Dapito-fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar website.

6.0. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Dapito-fun doet geen afbreuk aan het feit dat Dapito-fun in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers.  

6.10.  Wanneer een wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Dapito-fun zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.
 

7. Persoonsgegevens

7.1. Bij deelname aan een wedstrijd deelt de Deelnemer aan Dapito-fun persoonsgegevens mee.

7.2. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar van de wedstrijd en het voeren van informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement. Hierbij worden de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG  (afgekort AVG) strikt nageleefd. 

7.3.  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Dapito-fun

7.4. Een aangifte voor de verwerking van persoonsgegevens werd ingediend bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

7.5. De bedoelde persoonsgegevens kunnen onder andere de naam, het adres, de postcode en woonplaats en het e-mailadres van de Deelnemer omvatten en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. 

7.6. De winnaars van de wedstrijd verlenen Dapito-fun de toestemming om in het kader van de communicatie rond de wedstrijd, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere tegenprestatie te publiceren.

7.7 Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie. Elke Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de Deelnemer een e-mail naar dapitofun@gmail.com of een brief naar Dapito-fun, Houtvoortstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas. Wanneer een Deelnemer voor het einde van de wedstrijd verzoekt om de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat Dapito-fun de Deelnemer niet meer kan contacteren, zal de deelname ongeldig worden verklaard en komt de Deelnemer niet meer in aanmerking voor een prijs.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Dapito-fun te worden gelezen als verwijzend naar zowel Dapito-fun als haar mede-organisator(en).
 

9. Aanvaarding – aanvraag Wedstrijdreglement

9.1. Deelnemen aan de wedstrijden houdt voor de Deelnemer de bevestiging in dat hij voorafgaand aan zijn deelname kennis kon nemen van het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement en deze onvoorwaardelijk heeft aanvaard; evenals de aanvaarding van alle beslissingen die Dapito-fun, de gebeurlijk tussenkomende gerechtsdeurwaarder of een aangestelde jury in verband met de wedstrijd zal treffen. De genomen beslissingen zijn soeverein en onherroepelijk en staan niet open voor enig verhaal.

9.2. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.3. Dapito-fun kan op elk moment het Wedstrijdreglement aanpassen. 

9.4. Wanneer een van de bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.5. Na expliciete vraag daartoe wordt het Wedstrijdreglement kosteloos toegezonden aan wie daarom verzoekt. 
 

10. Toezicht – Controle

De wedstrijd verloopt uitsluitend onder toezicht van Dapito-fun.
 

11. Geschillen

Op het Wedstrijdreglement en op de rechtsverhouding die tussen Dapito-fun en de Deelnemer ontstaat in het kader van een wedstrijd waarop dit Wedstrijdreglement van toepassing is, is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Dapito-fun en de Deelnemer aangaande de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van dit Wedstrijdreglement en de wedstrijden waarop het van toepassing is behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Sint-Niklaas.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.

De Deelnemer verbindt zich er toe in geval van discussie aangaande de wedstrijd of het Wedstrijdreglement eerst in overleg met Dapito-fun een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

In afwijking van wat uiteengezet wordt in ‘2. Deelnemingsvoorwaarden / Algemeen wedstrijdreglement’ is de wedstrijd enkel toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die op het moment van de deelname maximum 12 jaar oud is en die gedomicilieerd is in België.